BLUSAIGON với Giải thưởng Doanh nhân vì cộng đồng - Blue Venture Award user

BLUSAIGON được vinh danh với Giải thưởng Doanh nhân vì cộng đồng - Blue Venture Award năm thứ 3

[ENGLISH BELOW] Giải thưởng Doanh nhân vì cộng đồng - Blue Venture Award năm thứ 3

Giải thưởng Doanh nhân vì cộng đồng - Blue Venture Award năm thứ 3 được tổ chức với sự tài trợ của Pernod Ricard Việt Nam đang bước vào vòng chung kết để tìm ra sản phẩm, thương hiệu đạt giải của năm 2021.

Với mục tiêu tìm kiếm và kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp với sản phẩm có tác động tích cực đến đời sống xã hội, Blue Venture Award mùa 3 được phát động từ ngày 10/11/2020, và sau hai tháng, chương trình đã nhận được hơn 100 đơn đăng ký từ các doanh nghiệp cộng đồng trên cả nước.

Các dự án khởi nghiệp có sản phẩm mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội sẽ được chấm điểm dựa trên các tiêu chí đánh giá, đáp ứng nhu cầu thị trường và cơ hội nhân rộng, mô hình kinh doanh.

Bên cạnh đó, khả năng nhân rộng mô hình, cũng như năng lực quản lý tài chính và kỹ năng thuyết trình, thuyết phục cũng là một phần tiêu chí chấm điểm.

Sau hơn 2 tháng xét chọn, đánh giá và lựa chọn, Ban giám khảo và các chuyên gia của Blue Venture Award mùa 3 đã tìm ra 3 startup xuất sắc lọt vào vòng chung kết gồm 3 doanh nghiệp: FOODMAP, BLUSAIGON, MULTI VIETNAM

Khát vọng giảm thiểu rác thải bút nhựa với bút làm thủ công bằng vỏ ngọc trai BLUSAIGON

Theo thống kê, mỗi năm ở Mỹ có 1,6 tỷ chiếc bút bi nhựa bị vứt bỏ mỗi năm, còn trên thế giới, 25 nghìn tỷ chiếc bút bi nhựa được vứt xuống biển.

Do đó, bút vỏ ngọc trai và các sản phẩm từ vỏ ốc, hến của BLUSAIGON được ra đời và đến tay người tiêu dùng với mong muốn 1 cây bút BLUSAIGON có thể thay thế 500 đến 1.000 cây bút bi nhựa mỗi năm.

Sứ mệnh góp phần giảm thiểu rác thải nhựa của cộng đồng và xã hội không dừng lại ở đó, đại diện BLUSAIGON chia sẻ, trong 5 năm tới, công ty sẽ xây dựng quỹ BLUShare để góp phần cải thiện môi trường biển. 

Ngoài ra công ty cũng đang phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng để giúp đỡ trẻ em bệnh tật và nghèo tại bệnh viện.

Tuy mới thành lập vào cuối năm 2018, doanh số còn khá khiêm tốn nhưng hiện nay BLUSAIGON đang đạt mức tăng trưởng khá từ 50-100% / năm.

Ước mơ của BLUSAIGON là trở thành thương hiệu quà tặng quốc gia của người Việt Nam.

[English version]

The 3rd year of the Community Entrepreneur Award - Blue Venture Award, organized with the sponsorship of Pernod Ricard Vietnam, is entering the final round to find the winning product and brand of 2021. With the goal of finding and connecting start-up businesses with products that have a positive impact on social life, the Blue Venture Award season 3 was launched from November 10, 2020, and After two months, the program has received more than 100 applications from community businesses across the country. Start-up projects with products that bring benefits to the social community will be scored based on criteria from assessing and meeting market needs and opportunities for replication, business models. also have to present a solid team with measurable positive results for society. Besides, the ability to replicate the model, as well as the financial management capacity and presentation and persuasion skills are also part of the scoring criteria. After more than 2 months of selection, evaluation and selection, the jury and experts of the Blue Venture Award season 3 have found 3 excellent startups to enter the final round including 3 businesses: FOODMAP, BLUSAIGON, MULTI VIETNAM

Aspire to reduce plastic pens waste with BLUSAIGON handcrafted pearl shell pens.

According to statistics, each year in the US, 1.6 billion plastic ballpoint pens are thrown away every year, and around the world, 25 trillion plastic waste is thrown into the sea, therefore, pearl shell pens and products from shells snails and mussels are introduced to consumers by BLUSAIGON with the expectation that 1 BLUSAIGON pen will be able to replace 500 to 1,000 plastic ballpoint pens per year. BLUSAIGON's mission to contribute to the reduction of community and social plastic waste does not end there, a representative of BLUSAIGON shared, in the next 5 years, the company will build a BLUShare fund to contribute to the improvement. marine environment, besides, the company is also cooperating with Children's Hospital to help sick and poor children at the hospital. Although just established at the end of 2018, sales are still quite modest, but now BLUSAIGON is achieving a good growth rate of 50-100% per year. BLUSAIGON's dream is to become the national gift brand of Vietnamese people.

back to top